FITNESS

PALESTRA ACROBATIC

    Via Giuseppe Gervasi, 6,

    29122 Piacenza PC

    Tel. 0523.452649

 

Abbonamento 12 mesi open 640 € invece di 720 € 
Abbonamento 6 mesi open 390 € invece di 450 €